Complexe Nalatenschappen

"Ineke Koele is very much specialised in complex international estates and dealing with the tax and legal aspects of those estates. She is super-specialised, energetic and technically strong'.
Chambers Ultra High Net Worth Guide, 2018

Met het toenemen van vermogens en vermogende families in omvang, modernere familie- en affectieve verhoudingen en een sterk toenemende internationale mobiliteit van zowel vermogen als personen worden nalatenschappen complexer en vaker onderwerp van conflicten. Wij integreren op dit terrein diepgaande kennis van het nationale en internationale fiscale recht, het internationale privaatrecht, het erfrecht en actuele ontwikkelingen zoals de Europese Erfrechtverordening. 

Indien tijdens leven geen succesvolle maatregelen zijn genomen, ontstaat een complexe nalatenschap. De complexiteit kan bestaan uit één of meer van de volgende perspectieven:

  • Onbedoelde juridische of fiscale gevolgen waar niet op is geanticipeerd, al dan niet veroorzaakt door ‘vergissingen’, gebrek aan planning of verschillende toepassingen van internationaal privaatrecht
  • In internationale situaties: risico’s van dubbele heffingen van erfbelasting ten aanzien van (onderdelen van) het vermogen
  • Disharmonie met mogelijke erfrechtelijke conflicten tot gevolg tussen verschillende belanghebbenden bij de nalatenschap

Lees: De nieuwe Europese Erfrechtverordening 650/2012: Het conflict van toepasselijk recht verworden tot onderwerp van conflicten ?

Strategisch advies 

Wij analyseren met u de situatie en brengen deze terug naar een strategisch navigatieplan. Het voorkómen van (escalatie van latente) conflicten houden wij daarbij in het oog. Ons perspectief is multidimensionaal, we combineren het erfrecht, het fiscale recht en het internationale recht, waarbij we verschillende invalshoeken betrekken om op creatieve wijze tot oplossingen te komen die voor alle belanghebbenden aanvaardbaar zijn.

Lees ook: Oplossingen Navigatie bij Complexe Nalatenschappen

Nalatenschapsprocedures

Daar waar juridische conflicten rond een nalatenschap onvermijdelijk zijn en tot procedures aanleiding geven, verzorgt Koele Tax & Legal Perspecta het strategisch Case Management van de zaak. De combinatie van fiscaal recht en erfrecht met een internationale focus maakt dat wij de meest complexe zaken doorgronden. Scherp, analytisch en praktisch, waarbij we het menselijke aspect nooit uit het oog verliezen.

We werken daarbij in Angelsaksische stijl samen met gespecialiseerde procesadvocaten die het perspectief van processuele details toevoegt, waarbij we zelf het bredere strategisch en juridisch perspectief van de zaak voor ogen houden. Zo blijven we in staat ‘over de zaak heen’ de belangen van partijen te zien. Dan koersen we scherp, maar blijven we ook alert op het benutten van mogelijkheden om het conflict op een strategische wijze te kunnen beëindigen.

 

 

 

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4