Conflictoplossing

Conflicten zijn er om te voorkomen of op te lossen. Koele Tax & Legal Perspecta is goed thuis in beide. Of het nu gaat om Problemen met de belastingdienst of Conflicten rondom vermogen.

Problemen met de belastingdienst

Heeft u een (dreigend) conflict met de belastingdienst? Als zeer ervaren en deskundige op de Universiteit van Harvard getrainde onderhandelaar zijn wij in staat te denken in risico- en belangenafwegingen van de belastingdienst, uzelf en eventuele eerdere betrokken adviseurs. Op basis daarvan maken wij to the point inschattingen van een kansrijke onderhandeling. Bij hardnekkige conflicten maken we creatief gebruik van hypothetische scenario’s (‘common ground’) die voor beide partijen acceptabel zijn; het conflict wordt dan minnelijk opgelost door een derde weg te bewandelen, in overeenstemming met de belangen van beiden.

De inzet van een onderhandeling is dat er meer vertrouwen in de relatie gaat ontstaan, dat ruis op de lijn wordt opgelost. Bij zeer gepolariseerde verhoudingen moet er level playing field gecreëerd worden om (verder) te kunnen onderhandelen. Het doel is dan om de inspecteur uit zijn cocon van overtuigingen te halen; met de nodige creativiteit is er verrassend veel mogelijk. 

‘In ons geval was een conflict met de belastingdienst op een dood spoor beland. Door inventief denken en handelen van mevr. Koele kwamen belastingdienst en familie uiteindelijk tot overeenstemming. Ze is ook erg prettig in de omgang, heel helder.’ fam. V.

'We hebben heel plezierig samengewerkt. De voorbereidingen op de eventuele schikking met de Belastingdienst waren altijd kort maar krachtig en to the point. Het was een behoorlijk complexe situatie, die niet eenvoudig te doorgronden was. Ineke kan snel hoofdzaken van bijzaken onderscheiden' - Heer P.   

Procederen

Procederen is een onderdeel van conflictoplossing, waarbij een rechter wordt gevraagd een knoop door te hakken. Veel mensen zien erg op tegen een procedure, als iets wat ‘jaren duurt en heel kostbaar is’. Dat hoeft echter niet het geval te zijn; niet zelden is het entameren van een procedure noodzakelijk om een andere dynamiek te creëren, die een oplossing door middel van een overeenkomst tussen partijen alsnog mogelijk maakt. De procedure moet wel op de juiste manier – over de volle breedte – worden in gezet om dit te bereiken.

Hoger beroep

Heeft u een fiscaal geding verloren bij de Rechtbank en weet u niet wat u kansen zijn op een herstel in hoger beroep ? Vraag een second opinion voor een eerlijke inventarisatie van uw mogelijkheden. Een zaak waar wij geen heil in zien, beginnen we echt niet aan ! Maar bij in eerste instantie vastgelopen procedures kunnen wij niet zelden met een ander perspectief in hoger beroep de zaak alsnog loswrikken dankzij onze authentieke focus op processtrategie, die verder kijkt dan louter het voorliggende geschil. Het betrekken van Koele TLP kan dus ook bij een hoger beroep nog heel zinvol zijn.

Ons trackrecord is na ca. 30 jaren ervaring nog steeds 100% bij uitgeprocedeerde fiscale rechtszaken. Dat kan alleen omdat wij eerlijk adviseren over de kansen van uw succes in een procedure, en niet procederen ‘om het procederen’. Vanwege onze realistische benadering van procedures, worden de meeste zaken echter ‘along the way’ alsnog geschikt. Slechts in een minderheid van de zaken gaat het echt om principiële of zuiver juridische kwesties, die zich lenen voor het daadwerkelijk uitprocederen. Dan telt nog slechts één ding: winnen !

“Ineke Koele heeft ons bijgestaan met de procesvoering in hoger beroep in een fiscale zaak die gezien het procesverloop een vrij uitzichtloos resultaat leek te gaan bieden. Door de zaak in een breder perspectief te zetten, is Ineke in staat geweest een positieve wending in de zaak te bereiken met een zeer tevredenstellend resultaat. Zonder de vakinhoudelijke aspecten uit het oog te verliezen, heeft ze uitgezoomd van de technische materie en het beoordelend rechtscollege meegenomen in het veel grotere perspectief van de zaak.”
De heer S.

Cassatie

In zaken, waar het om principiële of zuivere rechtsvragen gaat, is een gang naar de Hoge Raad een klinische (en daarmee ook efficiënte) benadering. Dat levert dan mooie rechtsvormende arresten op. Hoge Raad 26 oktober 2007, BN 2008/122 is zo’n mooi landmark arrest wat door ons veroorzaakt is. Komt het zo ver dat we naar de Hoge Raad gaan na een uitspraak van een Gerechtshof, dan schakelen we een specialist bij in het (cassatie)procesrecht om de zaak ook op formeel gebied ultrascherp te koersen.

"Ineke Koele's professional and planned approach ensured that the complex, international case she handled for me could be dealt with succcesfully. She did have to go to our Supreme Court to litigate on this matter. Ineke Koele is bold and persistent. The communication and reporting to me was pleasant, involved and adequate".
Citywealth Private Client Review 2019

Conflicten rondom vermogen (Wealth Disputes)

Naarmate vermogende families groter en internationaler worden en meer complexe situaties ontstaan, is er meer behoefte aan voorkóming van conflicten en oplossing van dreigende conflicten op een minnelijke wijze. Als specialist op het gebied van stichtingen, trusts, schenkingen en complexe nalatenschappen in een nationale en internationale context hebben wij in de afgelopen jaren een grote expertise op deze gebieden ontwikkeld. 

Lees meer hierover: Van Negotiation, Mediation tot Conciliation

Onderhandelen

Bij dreigende conflicten in complexe (internationale) nalatenschappen en vermogensstructuren  zoeken wij vanuit een breed perspectief oplossingen om steeds verder escalerende conflicten te voorkómen. We betrekken daar zo mogelijk het fiscale aandachtsgebied bij, waar de belangen vaak gelijkgericht zijn en waar mogelijk oplossingen te vinden zijn.

Efficiënte processtrategie

Bij complexe of internationale juridische conflicten rondom vermogen initiëren we procedures en voeren we het Case Management, waarbij we in een team werken met een procesadvocaat. Deze manier van werken is vergelijkbaar met de Angelsaksische praktijk waar wordt gewerkt met ‘barristers’ die uitsluitend gefocust zijn op de procestechniek. Deze combinatie van kennis en ervaring staat garant voor een efficiënte processtrategie waarbij we blijvend aandacht besteden aan de oorsprong van het conflict.

‘In complexe internationale dossiers werk ik met Ineke in tandem waarbij wij scherp geïntegreerd overzicht hebben in de erfrechtelijke, fiscale, tactische én procesrechtelijke aspecten. Ineke is zeer betrokken bij haar cliënten, deskundig, slim en integer en behoudt onder alle omstandigheden het volledige overzicht over het dossier. We versterken elkaar en begrijpen elkaar met weinig woorden.'

mr.drs. Esther Maarsen-Neumann, procesadvocaat

 

 

 

 

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4