Internationale mobiliteit

Internationale mobiliteit van ondernemers en vermogende particulieren heeft verregaande consequenties op fiscaal en juridisch terrein.

Hogere belastingen leiden tot emigratie naar interessanter oorden, die soms verrassend dichtbij zijn. Een onzorgvuldig geplande emigratie kan echter desastreuze gevolgen hebben op fiscaal en juridisch terrein. Wij adviseren over uw emigratiekeuzes en een juiste implementatie daarvan.

Immigratie biedt aan in het buitenland geworven expats in Nederland onder bepaalde omstandigheden de voordelen van de ‘expat’ 30%-regeling. Het is daarbij van belang de overall planning in ogenschouw te nemen.

Families die vermogen hebben gestructureerd door middel van (revocable) trusts, stichtingen of andere rechtsvormen wordt aangeraden om ten aanzien van naar Nederland immigrerende familieleden altijd advies te vragen met betrekking tot de consequenties van de immigratie, ook als deze tijdelijk is bijv. in het kader van een studie.

Enkele voorbeelden waar onze praktijk op focust:

  • Indien een persoon geacht wordt in verschillende jurisdicties een (dubbele) woonplaats te hebben bestaat het risico van dubbele belastingheffing. Sinds enkele jaren is het begrip ‘Nederlandse woonplaats’ in internationale verhoudingen sterk verbreed en doet zich dit daarom aanzienlijk vaker voor. Als gevolg hiervan is het lastiger om een emigratie te bewerkstelligen, terwijl fiscale immigratie eerder onbedoeld een gevolg kan zijn van bijvoorbeeld de aanschaf van een Nederlandse onroerende zaak. Bij een juiste navigatie is het soms ook mogelijk om in verschillende landen tegenovergestelde opvattingen over woonplaats te benutten, zodat per saldo in beide landen geen belastingplicht bestaat.

  • Door de inwerkingtreding van de Europese Erfrechtverordening per 17 augustus 2015 kunnen ongewenste juridische gevolgen optreden, omdat bij een emigratie automatisch het toepasselijk recht en forum verandert ten aanzien van de successie en alles wat daarmee verband houdt. Wij voorzien veel problemen bij de interpretatie van deze nieuwe verordening.
    Lees: De nieuwe Europese Erfrechtverordening 650/2012: Het conflict van toepasselijk recht verworden tot onderwerp van conflicten ?
  • Veel jurisdicties hebben anti-misbruikwetgevingen ingevoerd ten aanzien van de fiscale gevolgen van rechten met betrekking tot trusts en andere doelvermogens. Deze anti-misbruikwetgevingen zijn verschillend van aard en kunnen bij emigratie van familieleden tot onwerkbare situaties leiden waarbij hetzelfde vermogen in verschillende anti-fiscale klemmen vast zit of wordt belast in verschillende jurisdicties in handen van verschillende personen. Het resultaat van deze mismatches is economische dubbele heffingen.

 

 

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4