Familiebedrijf, opvolging en continuïteit

'Knowledge may give weight, but accomplishments give lustre, and many more people see than weigh' - Herodotus

Het familiebedrijf kent een spannende dynamiek tussen bedrijf, familie en vermogen. Bij de grote vragen over opvolging, exit, generaties, governance en vermogensplanning is het essentieel dat er overzicht ontstaat in deze dynamiek. Alleen dan kunnen de juiste fiscaal-juridische beslissingen worden genomen gericht op de instandhouding en verdere uitbouw van het (in het bedrijf belichaamde) familievermogen.

Familiebedrijven maken gebruik van onze geïntegreerde expertise van fiscaal recht, erfrecht en ondernemingsrecht waarmee bijvoorbeeld de technische regelingen rondom bedrijfsopvolging optimaal kunnen worden toegesneden op de situatie.

"Ineke Koele staat voor deskundige en zeer professionele dienstverlening aan familiebedrijven maar is ook steeds persoonlijk betrokken." Mr.Dr. F. Schonewille, Schonewille & Schonewille Family & Business mediation

Breed perspectief  

Koele Tax & Legal Perspecta adviseert vanuit een breed perspectief over de belangrijkste overgangsprocessen in het familiebedrijf en komt vanuit die breedte tot per familie(bedrijf) unieke fiscaal-juridische oplossingen. 

Uit diverse internationale onderzoeken is bekend dat slechts 30% van de vermogensoverdrachten succesvol is. Dat betekent dat ruim twee derde van alle bedrijfsopvolgingen mislukt, in die zin dat het bedrijf c.q. het daarin gekapitaliseerde vermogen in 90 procent van alle gevallen na drie generaties (en dus twee opvolgingen) is verdampt. Niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld. Het blijkt dat nagenoeg alle leiders in familiebedrijven zich niet of in elk geval onvoldoende bewust zijn van de oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. De oorzaken liggen niet, zoals de meeste family business leaders denken, in de rationele wereld van recht, fiscaliteit, economie en conjunctuur. Zij liggen juist in de lastiger te adresseren wereld van vertrouwen, familiale cohesie, communicatie en voorbereiding van de NextGen. 
Een louter juridisch-fiscale benadering volstaat daarom niet om een duurzame vermogensoverdracht te realiseren.

Een bedrijfsopvolging is pas succesvol als deze navolging krijgt door de volgende generatie. Succes (van het latijnse succedere) betekent zelfs letterlijk 'opvolging' en 'navolging'.

Benadering vanuit proces

Koele Tax & Legal Perspecta benadert de grote vragen van familiebedrijven daarom niet vanuit het perspectief van een 'top down' transactie, maar vanuit het perspectief van een proces, waarbij alle bij de vermogensovergang betrokken personen worden betrokken. Daar komen de mooiste oplossingen uit voort. De juridische vorm volgt de functie die de familie aan het (bedrijfs)vermogen toekent, en niet andersom. Wij helpen u om dit proces vorm te geven en voor te sorteren op nieuwe rolposities. Samen met uw vaste adviseurs en aanvullende professionals, naar gelang dat gewenst is.

Advisering, begeleiding, implementatie

Wij adviseren over oplossingsrichtingen, procesplannen en deelonderwerpen die dienstig zijn aan het transformatieproces. We hebben een betrokken, maar ook kritische klankbordfunctie.

We functioneren desgewenst tijdelijk in STAK, Raad van Commissarissen of Raad van Advies en/of we geven richtinggevende suggesties om de positionering van de verschillende stakeholders te sturen.

In de slotfase dragen we er zorg voor dat de uiteindelijk gedragen strategie op fiscaal optimale wijze en juridisch perfect wordt vastgelegd en geïmplementeerd.

 

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4