Algemene voorwaarden

 1. I.A. Koele B.V. is een beroepsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid die onderworpen is aan het toezicht van de Orde van Advocaten. Zij hanteert onder meer de handelsnaam Koele Tax & Legal Perspecta en Koele Private Client & Charity.
 2. Alle aan I.A. Koele B.V. verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door of namens I.A. Koele B.V. van een aanbod van een opdrachtgever waarin wordt verwezen naar door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden geschiedt met uitdrukkelijke van de handwijzing van die voorwaarden.
 3. Ongeacht door wie van de aan I.A. Koele B.V. verbonden beroepsbeoefenaren een opdracht wordt aanvaard of (al dan niet in samenwerking met anderen) wordt uitgevoerd, geldt uitsluitend I.A. Koele B.V. als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op door of namens I.A. Koele B.V. aanvaarde opdrachten.
 4. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van I.A. Koele B.V. voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van opdrachten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door I.A. Koele B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door I.A. Koele B.V. wordt gedragen.
 5. Indien en voor zover om welke reden dan ook bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het honorarium dat voor de desbetreffende opdracht in rekening is gebracht, met een maximum van € 50.000 (vijftigduizend euro).
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de cliënt met de schade en met I.A. Koele B.V. als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.
 7. I.A. Koele B.V. zal, ingeval zij in het kader van een opdracht dienstverleners inschakelt die niet binnen haar organisatie werkzaam zijn (“onder-opdrachtnemers”) bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. I.A. Koele B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde onder-opdrachtnemers. Elke door of namens I.A. Koele B.V. aanvaarde opdracht houdt de bevoegdheid van I.A. Koele B.V. in om algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen die door onder-opdrachtnemers worden gehanteerd mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 8. Niet alleen I.A. Koele B.V, maar ook onder-opdrachtnemers die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 9. De uitvoering van verstrekte opdrachten door I.A. Koele B.V. geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart I.A. Koele B.V. voor aanspraken van derden die op enigerlei wijze uit de (wijze van) uitvoering van de opdracht zouden voortvloeien.
 10. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van I.A. Koele B.V. alsmede van al diegenen die ten behoeve van I.A. Koele B.V. werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen en vroeger verbonden personen.
 11. I.A. Koele B.V. is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door I.A. Koele B.v. een opdracht te verlenen, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in meerdere talen vertaald. Ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en I.A. Koele B.V. is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Utrecht.

 

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.koeletaxlegal.com en worden u op eerste verzoek kosteloos toegestuurd.

Blog
Drie typen van adequate conflicthantering: van Negotiation, via Mediation naar Conciliation

Gelukkig zijn er advocaten die het toernooimodel nooit omarmd hebben en zich juist richten op resultaat en belangen in plaats van gevechten en standpuntnen.

Publicaties

Shareholder Foundations of Enterprises: the North European style of securing family businesses for the long term In this article, Ineke Koele explores together with Rasmus Feldthusen from the University of Kopenhagen, how and why the traditional business succession system within family businesses needs to be reconsidered.

Enlarging Space for International Philanthropy Following up on her analysis on the topic in her doctoral dissertation, Dr.

Dutch Foundations - ANBI or not ANBI With Brexit on the agenda, there is increased attention for the use of charitable organizations in the Netherlands.

Opvolging moet navolging krijgen In het aprilnummer van FBNed magazine, het tijdschrift voor Familiebedrijven Nederland, schreef Ineke een prikkelende column 'Opvolging moet Navolging krijgen' waarbij zij oproept om bedrijfsopvolgingen niet langer 'top down' te addresseren, maar juist 'bottom up'.

Nederland ANBI land: voorbij cowboy country graag Het Ministerie van Financiën publiceerde eind januari 2017 een evaluatie van de giftenaftrek en de doelmatigheid van de ANBI wetgeving.

Quote interview Familievetes november 2016 Quote interview Ineke Koele met betrekking tot familievetes in het familiebedrijf Als specialist in de fiscaliteit en het erfrecht wordt Ineke geïnterviewd door Sander Schimmelpenninck in een uitvoerige reportage over Familievetes in het november nummer van Quote.

DDB Fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid In de Dikke Blauwe Jaargids 2016/2017 publiceerde Ineke een analyse over de fiscale aspecten van maatschappelijke vrijgevigheid.

The Dutch Private Foundation in comparison with trusts: for the same purpose but rather different Trusts & Trustees, Oxford University Press, February 2016, p. 140-145.  The Dutch Private Foundation provides an alternative paradigm for sustainable asset protection purposes.

De reikwijdte van het APV regime; het mysterie ontrafeld ? Vakblad Estate Planning, juli 2015 Een recente uitspraak van de Hoge Raad over het per 2010 ingevoerde regime voor Afgescheiden Privaat Vermogen geeft voor het eerst richting aan de interpretatie van buitenlandse trusts.

Het familiebedrijf en de nalatenschap: "Familiebedrijf en Navolgingsplanning" Het familiebedrijf en de nalatenschap: 'Familiebedrijf en Navolgingsplanning', Maklu 2015, p. 13 - 21, Erfenisvakdagcahiers nr. 4